Being one of the largest nations of Central Asia, Kazakhstan has been inhabited traditionally by nomadic groups and empires. Nowadays the country still preserves an ancient culture but it's known how innovation is bringing the Kazakh landscape to an international level.

The local territory was a key constituent of the Eurasian trading Steppe Route, the ancestor of the terrestrial Silk Roads. Archaeologists believe that humans first domesticated the horse in the region's vast steppes.

We see the clear difference between a sedentary modern culture (a chair) and the traditional nomadic civilization (the saddle). Understanding this comparison, Cross Cultural Chairs (CCC) aim to investigate and explore in a workshop of 15 days in August 2022, the role of the saddle and horse riding in Kazakhstan, while learning of the anthropological and cultural context.

Markets, museums, mosques, national parks, workshops, carpentries, public buildings, urban parks, traditional restaurants, hardware shops and everything that can help us to absorb the local culture will be part of the CCC research during our journey.

A 3-days horse riding experience will teach us how is the close relationship between humans and horses while riding. Night lectures around a bone fire in the National Park of Ile-Alatau, will tell us close insights into the Kazakh ancient culture and its people.

Working together with local designers, students and curators will enrich the design process before approaching Kazakhstani artisans and carpenters. We will all work together to produce a series of saddles, that will be presented in Almaty to wrap up the workshop.

Cross Cultural Chairs invites you to join this journey to understand a possible process of understanding Kazakhstan, together with local voices and artisans.Орталық Азияның ірі мемлекеттерінің бірі бола отырып, Қазақстанды дәстүрлі түрде көшпелі топтар мен империялар мекендеді. Қазіргі уақытта елде ежелгі мәдениет әлі де сақталған, дегенмен инновациялар елді халықаралық деңгейге шығарып жатқаны белгілі.

Жергілікті аумақ Жібек жолының көне бағыты – Еуразиялық сауда дала жолының – негізгі құраушысы болды. Археологтардың пайымдауынша, адамдар жылқыны аймақтың кең даласында алғаш рет қолға үйреткен.

Біз қазіргі отырықшы өмір салты мәдениеті (орындық) мен дәстүрлі көшпенділер өркениеті (ер-тоқым) арасындағы айқын айырмашылықты көреміз. CCC антропологиялық және мәдени контекстті зерттей отырып, Қазақстандағы ер-тоқым мен мінудің рөлін (15 жылдың тамыз айында 2022 күнге созылатын семинарда) анықтауға және зерттеуге тырысады.
Базарлар, мұражайлар, мешіттер, ұлттық парктер, шеберханалар, базарлар, қоғамдық ғимараттар, қалалық саябақтар, дәстүрлі мейрамханалар, дүкендер және жергілікті мәдениетті сезінуге көмектесетін кез - келген нәрсе сапар барысында CCC зерттеуінің бөлігіне айналады.

3 күндік атқа міну тәжірибесі бізге салт жүріс кезінде адамдар мен жылқылардың қарым-қатынасы қаншалықты тығыз екенін үйретеді. Іле-Алатау ұлттық паркіндегі алау жанындағы түнгі дәрістер қазақтардың ежелгі мәдениеті мен халқы туралы толық ақпаратты баяндайды.

Жергілікті дизайнерлермен, студенттермен және кураторлармен бірлескен жұмыс қазақстандық қолөнершілер мен ағаш ұсталарына жүгінбес бұрын жобалау процесін жақсартады. Біз воркшоптың соңында Алматыда ұсынылатын ер-тоқымдар нұсқаларын жасау үшін бәріміз бірлесіп жұмыс істейтін боламыз.

ССС сізді Жергілікті таланттармен бірге Қазақстанмен танысудың ықтимал процесін түсіну үшін осы сапарға қосылуға шақырады.

Будучи одним из крупнейших государств Центральной Азии, Казахстан традиционно населялся кочевыми группами и империями. В настоящее время, в стране все еще сохраняется древняя культура, но при этом инновации выводят страну на международный уровень.

Местная территория была ключевой составляющей Евразийского торгового степного пути, прародителя Шелкового пути. Археологи полагают, что люди впервые одомашнили лошадь в обширных степях региона.

Мы видим явную разницу между современной культурой оседлого образа жизни (стул) и традиционной цивилизацией кочевников (седло). CCC стремится исследовать и изучить (на воркшопе продолжительностью в 15 дней в августе 2022 года) роль седла и верховой езды в Казахстане, одновременно изучая антропологический и культурный контекст.
Рынки, музеи, мечети, национальные парки, мастерские, базары, общественные здания, городские парки, традиционные рестораны, магазины и все, что может помочь нам погрузиться в местную культуру - будут частью исследования CCC во время нашего путешествия.

3-дневный опыт верховой езды научит нас тому, насколько тесны отношения между людьми и лошадьми во время верховой езды.
Ночные лекции у костра в Национальном парке Иле-Алатау тесно познакомят нас о древней культурой казахов и их народом.

Совместная работа с местными дизайнерами, студентами и кураторами обогатит процесс проектирования, прежде чем обратиться к казахстанским ремесленникам и плотникам. Мы все будем работать вместе, чтобы создать серию седел, которые будут представлены в Алматы в завершение воркшопа.

ССС приглашают вас присоединиться к этому путешествию, чтобы понять возможный процесс изучения Казахстана вместе с местными талантами.
 

Get more information here on “practical information”.

Қосымша ақпаратты «Практикалық ақпарат» бөлімінен алуға болады.
Получить более подробную информацию можно здесь, в разделе “Практическая информация”.Cross Cultural Workshop 2022

crossculturalchairs@gmail.com
@crossculturalchairs