CCC invite you on a journey of discovering a new country, new people and their culture. Working together with local designers and artisans, we invite you to a 15 days workshop in Kazakhstan, to understand the differences between a static civilization (chair) and a nomadic traditional culture (saddle).


CCC сізді жаңа елмен, жаңа адамдармен және олардың мәдениетімен танысу үшін саяхатқа шақырады. Біз жергілікті дизайнерлер және қолөнершілермен бірге жұмыс істеп, Қазақстанда статикалық өркениет (орындық) пен көшпенділердің дәстүрлі мәдениеті (ер-тоқым) арасындағы айырмашылықтарды зерттей отырып, 15 күндік воркшоп өткіземіз.

CCC приглашают вас в путешествие по изучению новой страны, новых людей и их культуры. Мы будем работать вместе с местными дизайнерами и ремесленниками, проведем 15-дневный воркшоп в Казахстане, исследуя различия между статичной цивилизацией (стул) и традиционной культурой кочевников (седло).

From
August 7th
to August 21st
2022

Inscriptions are now open with a 20% discount until April 20th.

Discover more here

2022 жылдың 7-21 тамыз аралығында
Өтінімдер қазіргі сәтте 20% жеңілдікпен қабылданады. Толығырақ ақпарат алу үшін


С 7 по 21 августа 2022
Заявки принимаются на данный момент со скидкой 20%. Узнать подробнее


“Only he/she who has a different visual opening can see the world in another way and can pass on to his/her neighbor the information required to broaden his/hers field of view...let us get used to looking at the world through the eyes of others.” (Bruno Munari).

Making Cross Cultural Workshop means to connect different neighbours from around the world to contribute in the mutual activity. Unity is strength. When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved.


"Тек көрнекі қабылдау қабілеті бар адам ғана әлемді басқаша көре алады және көршісіне өзінің көру өрісін кеңейту үшін қажет ақпаратты бере алады ... әлемге басқалардың көзімен қарауға тырысайық". (Бруно Мунари).

Мәдениетаралық воркшоп құру өзара іс-қимылға ат салысу үшін әлемнің әр түрлі көршілерін біріктіруді білдіреді. Күш – бірлікте. Топтық жұмыс пен ынтымақтастықтың арқасында керемет нәтижелерге қол жеткізуге болады.
“Только тот/та, у кого другое визуальное восприятие, может видеть мир по-другому и может передать своему соседу информацию, необходимую для расширения его/ее поля зрения ... давайте начнем смотреть на мир глазами других”. (Бруно Мунари).

Создание межкультурного воркшопа означает объединение разных соседей со всего мира для участия во взаимной деятельности. Единство - это сила. Когда есть командная работа и сотрудничество, можно добиться замечательных результатов.

All kind of designers, artists, photographers, videomakers and creatives are welcome to join the workshop.

Discover more here

Барлық дизайнерлерді, суретшілерді, фотографтарды, бейнеграфтарды және креативті мамандарды воркшопқа қосылуға шақырамыз. Толығырақ ақпарат алу үшін

Приглашаем всех дизайнеров, художников, фотографов, видеографов и креативщиков присоединиться к воркшопу. Узнать подробнее

Past editions of Cross Cultural Chairs:


Бұрынғы ССС жұмыстары:      Прошлые работы ССС: 

CCC Brazil Chair

CCC Mexico Chair

CCC Japan Chair

CCC Indonesia Chair

CCC China Chair

CCC India Chair

CCC Russia Chair

CCC Nigeria Chair
Cross Cultural Workshop 2022

crossculturalchairs@gmail.com
@crossculturalchairs